Wedstrijdreglement "Fietstoerisme in Harmonie 2019"

Artikel 1: Algemeen 1.

 1. De verkeersquiz "Fietstoerisme in Harmonie" wordt georganiseerd door de Federale Dienst Politionele Veiligheid van de gouverneur West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan 1/5 bus 6 - 8200 Brugge, hierna genoemd "de Federale Dienst".
 2. De wedstrijd loopt van 17 januari 2020 tot en met 30 september 2020 om 24u. Op 30 september 2020 om middernacht wordt de campagne afgesloten. 
 3. Na 30 september 2020 is deelname niet meer mogelijk. Deelname is alleen mogelijk via de campagnewebsite www.verkeersveiligwestvlaanderen.be/fietstoerisme, in dit document verder aangeduid als "de website".
 4. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website en kan eventueel afgedrukt worden.
 5. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit reglement en de beslissingen die de Federale Dienst in verband met deze wedstrijd zal treffen.
 6. De Federale Dienst behoudt zich ten allen tijde het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande of nadere kennisgave:
  1. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de wedstrijd;​
  2. wijzigingen op de website aan te brengen of de toegang tot de website te beperken en/of te beëindigen;
  3. de actievoorwaarden, de prijzen en de data waarop de winnaars worden ingelicht te wijzigen;
  4. de wedstrijd voortijdig te beëindigen.

Artikel 2: De wedstrijd

 1. De wedstrijd bestaat uit het invullen van een quiz, te vinden op de website.
 2. De quiz bestaat uit tien multiple-choice-vragen en twee schiftingsvragen.
 3. De antwoorden van de multiple-choice-vragen zijn o.a. te vinden in het verkeersreglement (KB. van 1 december 1975 - www.wegcode.be) en de informatie die staat op de website.
 4. Op het einde zijn er twee schiftingsvragen.
 5. De deelnemers maken kans een in artikel 5 omschreven prijs te winnen.

Artikel 3: Deelnamemodaliteiten

 1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor natuurlijke personen wonend in België en ingeschreven in de provincie West-Vlaanderen, met uitzondering van de personeelsleden en hun inwonende gezinsleden die aan de realisatie en het beheer van de quiz hebben meegewerkt. West-Vlaamse verenigingen kunnen ook deelnemen. Als een natuurlijke persoon deelneemt in naam van een West-Vlaamse vereniging dan moet hij/zij ingeschreven zijn in de provincie West-Vlaanderen.
 2. Indien een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de Federale Dienst ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders. Wanneer de minderjarige deze toestemming op vraag van de Federale Dienst niet kan voorleggen kan hem/haar op elk moment verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd.
 3. Een deelnemer kan de quiz zoveel keer invullen als hij/zij zelf wenst.
 4. De Federale Dienst benaderen voor hulp bij het invullen van de quiz hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks is niet toegestaan en kan aanleiding geven tot uitsluiting aan de wedstrijd.
 5. Door deelname aan deze wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit wedstrijdreglement. 6. Om deel te nemen aan deze wedstrijd worden bepaalde persoonlijke gegevens opgevraagd. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn.
 6. Aan deelname aan de wedstrijd zijn, naast de gebruikelijke kosten voor toegang en gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd. De deelnemer heeft geen enkele aankoopverplichting.
 7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Federale Dienst uitdrukkelijk het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten van deelname aan de quiz.

Artikel 4: Aanwijzing van de winnaars

 1. De resultaten van de quiz en de schiftingsvragen worden enkel beoordeeld door de federale dienst. De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.
 2. De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet worden aangevochten.
 3. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Federale Dienst zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of toekomstige wedstrijden georganiseerd door de Federale Dienst voor een nader te bepalen periode uit te sluiten.
 4. In oktober 2020 worden de prijswinnaars door het AGS via hun e-mailadres gecontacteerd. De winnaars worden uitgenodigd om de gewonnen hoofd – of troostprijs in ontvangst te nemen op de slotactiviteit van de campagne. Indien winnaars niet kunnen gecontacteerd worden door het aanleveren van foutieve contactgegevens of indien winnaars niet reageren op de digitale communicatie dan verliezen zij het recht op hun prijs.
 5. Als winnaars worden beschouwd de deelnemers die alle tien vragen correct hebben beantwoord. De volgorde van de winnaars wordt vervolgens bepaald door het antwoord op de eerste schiftingsvraag en in voorkomend geval, mochten winnaars hetzelfde antwoord hebben gegeven, op de tweede schiftingsvraag. In geval dat het antwoord op beide schiftingsvragen gelijk is zal het tijdstip van inzenden van de antwoorden bepalend zijn waarbij de eerste inzender wordt aangeduid als winnaar. Hetzelfde principe is van toepassing op de reserve schiftingsvraag mocht blijken dat de eerste schiftingsvraag niet kan worden uitgevoerd. Indien geen enkele deelnemer de tien vragen correct heeft beantwoord worden vervolgens de winnaars aangeduid uit de deelnemers die minstens negen vragen correct hebben beantwoord. Het bovenvermelde principe geldt tot de hoofdwinnaar en de 10 andere winnaars zijn gekend.
 6. Wordt eveneens als winnaar beschouwd van een hoofdprijs. De West-Vlaamse vereniging die erin slaagt het meest aantal leden te laten deelnemen aan de verkeersquiz. Er dienen, om geldig te kunnen deelnemen als vereniging, minstens tien deelnemers van dezelfde vereniging deel te nemen. Minstens één lid van de vereniging moet de tien vragen correct hebben beantwoord. Indien er meerdere verenigingen, waarvan minstens één lid de tien vragen correct heeft beantwoord, met hetzelfde aantal leden hebben deelgenomen dan zal het antwoord op de eerste schiftingsvraag bepalend zijn voor het aanduiden van de winnende vereniging en in voorkomend geval, mochten de winnaars hetzelfde antwoord hebben gegeven, de tweede schiftingsvraag. In het geval dat het antwoord op beide schiftingsvragen gelijk is zal het tijdstip van inzenden van de antwoorden bepalend zijn waarbij de eerste inzender wordt aangeduid als winnaar. Indien geen enkele deelnemende vereniging een lid heeft dat de tien vragen correct heeft beantwoord wordt vervolgens de winnende vereniging aangeduid uit de deelnemende verenigingen die minstens veertien vragen correct hebben beantwoord. Het bovenvermelde principe geldt tot de vereniging die de hoofdprijs heeft gewonnen bekend is. Indien geen enkele vereniging met minstens 10 leden deelnam aan de quiz dan komt de hoofdprijs te vervallen.

Artikel 5: Prijzen

 1. De prijzenpot bestaat uit twee hybride stadsfietsen. Eén van die fietsen kan worden gewonnen door een deelnemende West-Vlaamse vereniging. Daarnaast zijn er ook tien andere waardevolle prijzen te winnen. Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen. Er wordt maximaal één prijs (hoofd- of troostprijs) per gezin toegekend. De natuurlijke persoon, winnaar van de hoofdprijs of van de troostprijzen, kan eveneens behoren tot de winnende vereniging.
 2. Als gezin wordt beschouwd de personen die ingeschreven zijn op hetzelfde domicilieadres. Als vereniging wordt beschouwd: elke feitelijke vereniging of VZW die als dusdanig erkend is en die actief is binnen de provincie West-Vlaanderen en waarvan de werking binnen de provincie West-Vlaanderen op verzoek kan worden aangetoond.
 3. De prijzen dienen te worden afgehaald op de afsluitactiviteit waartoe de winnaars worden uitgenodigd. De prijzen worden niet opgestuurd. De Federale Dienst is niet aansprakelijk voor verlies of voor beschadigingen.
 4. Indien de winnaar de prijs niet in ontvangst heeft genomen ten laatste op 31.12.2020, verliest deze winnaar het recht op de prijs en blijft de prijs eigendom van de Federale Dienst.
 5. Over het verloop en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 6. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag. Bij weigering van het in ontvangst nemen van de prijs wordt deze eigendom van de Federale Dienst.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. De Federale Dienst is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen doch niet beperkt tot: 
  1. de uitgekeerde prijzen;
  2. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van de prijzen;
  3. het onrechtmatig gebruik van de systemen door een derde.
 2.  Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en verzending van gegevens.
 3. De Federale Dienst garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat de website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen.
 4. De Federale Dienst is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van één van de prijzen en/of van deelname aan de wedstrijd.
 5. De Federale Dienst is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of het downloaden van welke componenten en/of software ook.
 6. De Federale Dienst is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden. Voor het gebruik van dergelijke websites gelden de algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die websites.
 7. Het is de Federale Dienst niet mogelijk om vooraf alle inzendingen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van een inzending van een deelnemer zal de Federale Dienst deze klacht binnen haar mogelijkheden onderzoeken.
 8. Wijzigingen, type- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

Artikel 7: Website

 1. De intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) de website rusten bij de Federale Dienst en/of haar licentiegeefsters. Hieronder wordt onder andere verstaan: teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats en overige materialen.
 2.  Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. De gegevens die de Federale Dienst in het raam van deze wedstrijd verzamelt en verwerkt zullen slechts voor het realiseren en evalueren van de wedstrijd gebruikt worden.
 2. De persoonsgegevens die de Federale Dienst verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4§1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij worden opgenomen in een bestand van de Federale Dienst die deze gegevens kan gebruiken om de deelnemers op de hoogte te houden van het verloop van de wedstrijd en van gelijkaardige acties. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.
 3. De deelnemer verklaart dat alle opgegeven persoonsgegevens waar, juist en niet misleidend zijn.
 4. Indien de deelnemer zijn/haar inzending wil intrekken of andere wijzigingen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens wil doorgeven, kan de deelnemer daarvoor contact opnemen met de Federale Dienst via de contactgegevens genoemd in artikel 1.
 5. De inzendingen van de deelnemers worden eigendom van de Federale Dienst die zich het recht voorbehoudt om een inzending te verwijderen zonder dit (vooraf) aan de deelnemer te melden.
 6. De deelnemer verleent hierbij aan de Federale Dienst het eeuwigdurende recht om zijn/haar inzending, al dan niet in gewijzigde vorm, gratis te gebruiken voor welk medium dan ook. De Federale Dienst is hierbij niet verplicht de naam van de deelnemer te vermelden.

Artikel 9: Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze wedstrijd en de algemene spelvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Deze voorwaarden kunnen ten alle tijde door de Federale Dienst aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de wedstrijd dienen voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter te Brugge.

Brugge 08/01/2019