Privacy

Wij vinden de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

Wij hechten groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.. De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door het algemeen secretariaat van de gouverneur, Burg 3, 8000 Brugge voor de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. De vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. We werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wij verwerken volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail
 • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen en cookies
 • financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens, persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat en nationaliteit, geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij mij en mijn dienst terecht:

 • omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd
 • omdat we ze verzamelen als je onze site gebruikt
 • omdat we ze hebben ontvangen via andere bronnen (andere overheden of partners).

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel:

 • jouw toestemming
 • een contract dat we onderling afsluiten
 • een wettelijke verplichting waaraan we moeten voldoen
 • een taak die de vzw uitvoert in het kader van algemeen belang of openbaar gezag.

Met de verwerking van persoonsgegevens proberen we verschillende doelstellingen te realiseren:

Samenwerking tussen de verschillende organisaties om de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen:

de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verhogen en dit door een samenwerking aan te gaan met alle actoren actief aanwezig binnen onze provincie die verkeersveiligheid in het hart dragen.

Foto- en beeldmateriaal:

Bij verschillende gelegenheden maakt de vzw foto's en films. Onze medewerkers doen dit zelf, of we maken hiervoor gebruik van professionele fotografen. Deze foto's en films gebruiken wij voor promotionele doeleinden, dus om onze werking meer bekend te maken. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Evenementen en campagnes

Om de verkeersveiligheid in West-Vlaanderen te verbeteren, organiseren we regelmatig evenementen zoals campagnes, sensibiliseringsacties, opleidingen, studiedagen, infosessies. Om deze evenementen te kunnen organiseren heb ik jouw gegevens nodig. Ik gebruik jouw persoonsgegevens dus ook om je uit te nodigen voor deze activiteiten, meestal via jouw e-mailadres maar mogelijks ook schriftelijk. Je kan je hiertegen steeds kosteloos verzetten (zie verder).

Jaarlijks worden er ook een provinciale verkeersquiz georganiseerd. De persoonlijke gegevens die je invult, worden bewaard tot bij het afsluiten van de quiz. Enkel van de hoofdwinnaar en 10 bijkomende winnaars worden de gegevens gebruikt en dit om hen uit te nodigen voor de prijsuitreiking. Na de prijsuitreiking worden alle persoonsgegevens uit de resultaten verwijderd. Door deel te nemen aan de quiz, geef je toestemming dat je gegevens gebruikt worden om de lijst met winnaars samen te stellen.

Functionaliteit van onze website:

Wij willen dat onze website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.

We willen ook dat jouw bezoek aan onze website optimaal verloopt. Daarom gebruiken we cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat de site niet optimaal werkt.

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

We nemen alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om onze dienstverlening te kunnen aanbieden, omdat wij er een belang bij hebben of om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

We zullen nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

 • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?")
 • je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming
 • We zijn wettelijke verplicht om dit te doen
 • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Deelnemerslijsten:

Als je deelneemt aan evenementen dan gaat de vzw er van uit dat jouw naam, voornaam en organisatie mogen verspreid worden onder de andere deelnemers van het evenement, als dat zou bijdragen aan het opzet en het welslagen van het evenement. We doen dit bijvoorbeeld bij evenementen die specifiek gericht zijn op het netwerken en contacten leggen.

Foto en beeldmateriaal:

Foto's en films worden via mijn website verwerkt. Dat gebeurt onder strikte voorwaarden en enkel voor doeleinden van provinciale promotie, dus om onze werking meer bekend te maken.

Hosting en dienstenleveranciers:

Om jouw gegevens te verwerken gebruiken we een aantal toepassingen of programma's. Een aantal van deze toepassingen staan bij externe dienstenleveranciers die hierin gespecialiseerd zijn. Zij treden dus op als verwerker in opdracht van de vzw Verkeersveilig West-Vlaanderen. Met deze leveranciers hebben we de noodzakelijke verwerkersovereenkomsten afgesloten. Dat wil zeggen dat zij eveneens zorgvuldig en correct omgaan met jouw persoonsgegevens en dat wij dit controleren.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten en als vzw willen we ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen.

Voor bepaalde verwerkingen heb je als betrokkene steeds het recht om kosteloos jouw toestemming in te trekken. Dit is het geval bij uitnodigingen voor evenementen. Je krijgt steeds via een link in het bericht de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige uitnodigingen.

Voor foto- en beeldmateriaal kan je op het moment zelf de organisator of de fotograaf aanspreken en kenbaar maken dat je niet wil gefilmd of gefotografeerd worden. Wanneer een foto of film wordt gepubliceerd waarop je herkenbaar in beeld komt en je wil deze publicatie ongedaan maken, dan volstaat het om jouw vraag per e-mail te richten aan info@verkeersveiligwestvlaanderen.be. Vergeet niet te vermelden over welke foto of film het gaat en waar je die gezien hebt. Het kan zijn dat we hiervoor bijkomende informatie opvragen om na te gaan of jouw vraag rechtmatig is.

Als het niet gaat over nieuwsbrieven, uitnodigingen of foto- en beeldmateriaal maar over andere verwerkingsactiviteiten waarbij jouw persoonsgegevens gebruikt worden, dan kan je over verschillende manieren je rechten uitoefenen:

INZAGE? Voor inzage in jouw gegevens:

per e-mail via info@verkeersveiligwestvlaanderen.be of via het telefoonnummer 050 405 811.

CORRECTIE, AANVULLING EN ANDERE VRAGEN? Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens over aanvulling van onvolledige gegevens:

per e-mail via info@verkeersveiligwestvlaanderen.be of via het telefoonnummer 050 405 811.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Formulier recht van inzage (via de provincie)

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

Mijn diensten doen hun uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Bel ons
0493 31 29 52

 Stuur een mail
dpo@west-vlaanderen.be

Ben je daarna nog steeds niet tevreden over onze werkwijze of heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel: +32 (0)2 274 48 00

e-mail: commission@privacycommission.be